Povečaj pisavoPomanjšaj pisavoNatisni to stran
Prva stran > Stanovalec+ > Nov način obračunavanja storitev ravnanja z odpadki

Nov način obračunavanja storitev ravnanja z odpadki

Z letom 2007 bomo na območju Mestne občine Kranj uvedli nov način
obračunavanja storitev ravnanja z odpadki, ki bo temeljil na novem tarifnem sistemu obračuna.

Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki

V Mestni občini Kranj področje ravnanja s komunalnimi odpadki ureja Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 82/01). Skladno z odlokom je Svet Mestne občine Kranj v mesecu septembru sprejel Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Sklep o višini postavk tarifnega sistema obračunavanja storitev zbiranja in odvoza odpadkov ter deponiranja odpadkov.
Pravilnik in Sklep sta bila objavljena 9. oktobra 2006 v Uradnem listu RS, št. 104/2006.

Glavne razlike med sedanjim in novim načinom obračunavanja

Trenutni tarifni sistem, na podlagi katerega se sedaj obračuna storitev ravnanja z odpadki, temelji na zaračunavanju storitev po kvadratnih metrih stanovanjske površine oziroma po odvozih, neodvisno od tega, koliko članov šteje posamezno gospodinjstvo oziroma koliko odpadkov povzroči.

Po novem sistemu se bosta obračunali dve postavki, in sicer odvoz odpadkov in deponiranje odpadkov. Osnova za obračun odvoza odpadkov bo število oseb v posameznem gospodinjstvu. Osnova za obračun deponiranja odpadkov pa bo velikost zabojnika za odpadke, izražena v litrih.

Sedaj plačujete:

 • odvoz in deponiranje odpadkov
  Vključuje zbiranje, prevoz in odlaganje ostanka komunalnih odpadkov na odlagališče odpadkov. Osnova za obračun je kvadratura stanovanjske površine oz. število mesečnih odvozov.
 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
  Plačuje se skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov objavljeno v Uradnem listu RS, št. 129/2004.
 • prispevek za ločeno zbiranje odpadkov
  Namenjen je za izgradnjo in obratovanje zbiralnic oz. ekoloških otokov, zbirnih centrov oz. reciklažnih dvorišč ter izvajanju letnih akcij zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov.

Kaj boste plačevali po novem?

 • zbiranje in odvoz odpadkov
  Osnova za obračun bo število oseb v gospodinjstvu.
 • deponiranje odpadkov
  Osnova za obračun bo velikost zabojnika in frekvenca odvoza.
 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
  Plačuje se skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov objavljeno v Uradnem listu RS, št. 129/2004. Osnova bo velikost zabojnika in frekvenca odvoza.

Kakšen bo obračun za lastnike počitniških hiš in počitniških stanovanj?

Obračun storitve odvoza odpadkov za posamezno počitniško hišo ali počitniško stanovanje bo enak obračunu storitev za eno osebo na mesec.

Obračun storitve deponiranja odpadkov se bo opravil glede na dejanski zabojnik za odpadke oziroma najmanj 120 litrov.

Primer izračuna mesečnega izdatka za gospodinjstvo, ki ima štiri člane, 240 litrski zabojnik in živi v naselju, kjer opravljamo odvoz odpadkov dvakrat tedensko:

 • odvoz odpadkov:
  240,56 SIT (1,0038 EUR) x število oseb (4) = 962,24 SIT (4,02 EUR)
 • deponiranje odpadkov:
  2,15 SIT (0,0090 EUR) x prostornina zabojnika (240) x 2 (ker se opravi 2 krat tedenski odvoz) = 1.032,00 SIT (4,31 EUR)
 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
  0,875 SIT (0,0037 EUR)* x prostornina zabojnika (240) x 2 (ker se opravi 2 krat tedenski odvoz) = 420,00 SIT (1,75 EUR)
 • DDV 8,5%
  = 205,21 SIT ( 0,86 EUR)
 • SKUPAJ:
  = 2.619,45 SIT (10,93 EUR)

* Cena okoljske dajatve je ocenjena.

Minimalna prostornina zabojnikov za odpadke za gospodinjstva se določi glede na povprečno količino odpadkov na člana gospodinjstva, ki znaša 40 litrov na teden.

V primeru večstanovanjskih objektov

V večstanovanjskih objektih se bo pri postavkah deponiranje in okoljska dajatev, prostornina skupnega zabojnika za odpadke, razdelila med posamezne vhode sorazmerno s številom oseb. Znotraj posameznega vhoda pa bodo gospodinjstva s storitvijo deponiranja in okoljsko dajatvijo obremenjena glede na kriterij, opredeljen v pogodbi o upravljanju (v večini primerov po kvadraturi stanovanjske površine).

Razlogi za uvedbo novega načina obračunavanja

Spodbujanje ločenega zbiranja odpadkov

Sprememba načina obračunavanja storitev ravnanja z odpadki predstavlja velik korak proti učinkovitemu in okolju prijaznemu ravnanju z odpadki.
Želimo vas spodbuditi k odgovornemu ravnanju z odpadki, se pravi k preprečevanju oz. zmanjševanju nastalih količin odpadkov in ločevanju odpadkov na izvoru nastanka, v vsakem gospodinjstvu.

Zahteve Evropske unije in varovanje okolja

Z vstopom Slovenije v Evropsko skupnost smo sprejeli novo zakonodajo s področja ravnanja z odpadki in tako postavili evropske standarde, ki so vedno bolj zahtevni. Îe dolgo časa ravnanje z odpadki ne pomeni več preprostega odvažanja in odlaganja odpadkov na urejena odlagališča.

Politika varovanja okolja in politika ravnanja z odpadki se dopolnjujeta, saj je ravnanje z odpadki eden izmed pomembnih dejavnikov, ki vpliva na okolje in s tem na kvaliteto življenja. Odpadki so posledica našega načina življenja, čedalje hitrejša proizvodnja izdelkov in krajša življenjska doba izdelkov povečujejo nastajanje odpadkov. Skozi čas se spreminja tudi sama sestava odpadkov. Vse več je odpadkov, ki niso podvrženi naravnemu procesu razpadanja, vse več je okolju škodljivih in nevarnih odpadkov. Prostora za odlaganje je vse manj, pa tudi odlaganje odpadkov je za okolje najbolj obremenjujoče.

Nov sistem obračunavanja nagrajuje ločeno zbiranje odpadkov, nas stimulira in spodbuja k odgovornemu ravnanju z odpadki.

Gospodarno ravnanje z odpadki - prihodnost je v ločenem zbiranju

Naša dolžnost, ki nam jo nalagajo evropski standardi in predpisi, je vzpostavitev sistema gospodarnega ravnanja z odpadki, v katerega se moramo posledično vključiti tudi vsi prebivalci, kot tisti ki povzročate odpadke. Gospodarno ravnanje z odpadki pomeni, da zmanjšujemo in preprečujemo nastajanje odpadkov, ločeno zbiramo odpadke na izvoru nastanka in tako omogočimo vključitev odpadkov v predelavo. Varno odložimo le tiste odpadke, ki jih, vsaj zaenkrat, še ni možno predelati.

Če bomo dosledno ločevali odpadke na izvoru nastanka, se pravi doma, in jih nato odložili na ekološke otoke oziroma zbirne centre, bomo na odlagališče odlagali manjše količine odpadkov.

Vsak je odgovoren za svoje odpadke

Vsak je odgovoren za odpadke, ki jih ustvari, saj je od nas odvisno, kako velik kup odpadkov bo nastal in kje bo končal. Čedalje bolj pomembno je, koliko odpadkov ustvarimo in kako z njimi ravnamo.
Spremenimo naše razmišljanje o odpadkih. Ne dojemajmo odpadkov kot neuporabne smeti, pač pa kot surovine, ki jih lahko uporabimo pri proizvodnji novih izdelkov. Večino odpadkov lahko znova uporabimo, predelamo, recikliramo.
Problem nastane, če so različni odpadki med seboj pomešani v enem zabojniku za odpadke. Po analizah mešanih komunalnih odpadkov je v ostanku še vedno preveč takih, ki ne sodijo na odlagališče. Poskrbeti moramo, da odpadke ločimo že na mestu kjer nastajajo, se pravi v vsakem gospodinjstvu, v vsakem domu. Samo ločeno zbrane odpadke je mogoče predelati.

Trenutno na območju Mestne občine Kranj ločeno zberemo 20% odpadkov.
Priporočilo, ki je zapisano v zakonodaji je doseči 50%.
Naš skupni cilj je torej doseči ta odstotek.

Edino tako bomo lahko ohranili nivo stroškov odvoza odpadkov na podobni ravni.
To bo nagrada za vaš trud.

Pomembnejše novosti na področju ravnanja z odpadki

Povečanje števila ekoloških otokov

Intenzivno bomo povečevali število ekoloških otokov. V naslednjem letu bomo kupili dodatno vozilo, primerno za praznjenje ekoloških otokov. Trenutno imamo samo eno vozilo, s katerim praznimo ekološke otoke v šestih občinah: Kranju, Cerkljah, Naklem, Preddvoru, Šenčurju, Jezerskem.

Plastični zabojniki za odpadke

Postopno bomo prešli na uporabo plastičnih zabojnikov, saj so cenejši, lažji, pri praznjenju povzročajo manj hrupa, so iz okolju prijaznih materialov in lažje se jih vzdržuje in čisti.
Čim bolj se želimo približati vašim potrebam in željam, zato smo se odločili, da obstoječa smetarska vozila prilagodimo praznjenju plastičnih zabojnikov. Tako boste imeli možnost, da nabavite plastičen zabojnik, ki je v primerjavi s kovinskimi zabojniki, bistveno cenejši. Po konkurenčnih cenah boste zabojnik lahko kupili v našem podjetju, brezplačno bomo poskrbeli za odvoz vašega starega zabojnika. Plastični zabojniki bodo na voljo v različnih velikostih od 120 litrov do 1100 litrov.

Najem zabojnika

V kolikor se pri nakupu novega zabojnika ne morete odločiti glede velikosti, ki bo zadostovala količini odpadkov, ki ji ustvarite, vam nudimo tudi možnost najema zabojnika.

Zbiranje kosovnih odpadkov od "vrat do vrat"

Vsako gospodinjstvo bo letno prejelo dve dopisnici, s katerima boste lahko naročili odvoz kosovnih odpadkov. Po odpadke bomo prišli na vaš dom in skupaj se bomo dogovorili za individualen termin odvoza.

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Kranj

Na območju Mestne občine Kranj področje ravnanja z odpadki ureja Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki je bil sprejet leta 2001 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 82/2001.

 • Kdo mora biti vključen v sistem rednega odvoza odpadkov?
  Vključeni morajo biti vsi povzročitelji odpadkov, torej vse pravne in fizične osebe, ki na območju Mestne občine Kranj povzročajo komunalne odpadke s tem, da stalno, začasno ali občasno bivajo v svojih ali najetih nepremičninah; opravljajo poslovno dejavnost; upravljajo javne površine ali organizirajo razne prireditve. Dolžni so se vključiti vsi občani oziroma uporabniki ali upravljavci stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov na območju Mestne občine Kranj, ne glede na njihovo stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež.
 • Kdo določi zbirna in odjemna mesta?
  Lokacijo zbirnih in odjemnih mest (se pravi mesto, kjer stoji zabojnik na dan odvoza) skupaj določita povzročitelj odpadkov in predstavnik našega podjetja. Pri tem se upošteva dostopnost smetarskih vozil.
 • Kdo je dolžan skrbeti za čistočo odjemnih in zbirnih mest?
  Povzročitelji odpadkov so dolžni skrbeti za red in čistočo teh mest ter dovoznih poti do odjemnih mest.
 • Kaj storiti v primeru občasnega povečanja količine odpadkov?
  Na sedežu našega podjetja, na Ulici Mirka Vadnova 1 v Kranju, lahko kupite posebne vreče, v ceno katere je že vključena storitev odvoza in deponiranja odpadkov. Na dan odvoza jo postavite poleg zabojnika.
 • Ali je ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka obvezno?
  Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka je obvezno za vse povzročitelje odpadkov. Poteka po vrstah odpadkov, ki jih je možno predelati in vrniti v ponovno uporabo.
 • Kaj je prepovedno odlagati v običajne zabojnike za mešane komunalne odpadke?
  Gradbeni material, kamenje, zemljo, vejevje, odpadke v večjih kosih, odpadke v tekočem stanju, tleče, vnetljive, gorljive odpadke. Prav tako je prepovedano odlaganje odpadkov izven zabojnikov.
 • Povzročitelji odpadkov so dolžni nam kot izvajalcu javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki posredovati točne podatke, ki vplivajo na pravilen obračun ter sproti obveščati o vseh morebitnih spremembah.

Definicije najpogosteje uporabljenih izrazov v zvezi z ravnanjem z odpadki

 • KOMUNALNI ODPADKI so odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih in njim podobni odpadki, ki nastajajo v bivalnem okolju, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, trgovini in podobno.
 • GOSPODARNO RAVNANJE Z ODPADKI vključuje preprečevanje nastajanja odpadkov, zmanjševanje nastajanja odpadkov ter zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki (zbiranje, prevažanje, predelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom nad temi ravnanji in ukrepi po prenehanju delovanja naprave za ravnanje z odpadki).
 • POVZROČITELJ ODPADKOV so osebe, ki so s svojim delovanjem ali dejavnostjo povzročajo nastajanje odpadkov.
 • ZBIRANJE ODPADKOV je pobiranje odpadkov, ki jih imetniki prepuščajo zbiralcem odpadkov, da jih le ti odpeljejo v predelavo oziroma drugače odstranijo.
 • PREDELAVA ODPADKOV so postopki, ki so namenjeni koristni uporabi odpadkov ali njihovih sestavin. Predvsem zajema reciklažo odpadkov za predelavo v surovine in ponovno uporabo odpadkov ter uporabo odpadkov kot gorivo in uporabo odpadkov za pridobivanje goriva.
 • ODSTRANJEVANJE ODPADKOV pomenijo postopke za končno oskrbo odpadkov, ki jih ni mogoče predelati. Tu gre predvsem za odlaganje odpadkov ali za obdelavo odpadkov z biološkimi, termičnimi ali kemično-fizikalnimi postopki.
 • OSTANKI KOMUNALNIH ODPADKOV so tisti odpadki, iz katerih so izločeni ločeno zbrani odpadki ali ostanki predelave ločeno zbranih ali kosovnih odpadkov.
 • BIORAZGRADLJIVI ODPADKI se delijo na kuhinjske odpadke, kot so odpadki hrane, in na odpadki iz vrtov in parkov, kot so veje in zeleni rez, oboji so pa odpadki,ki se razgradijo, če so izpostavljeni anaerobnim ali aerobnim procesom razgrajevanja.
 • RECIKLATI so odpadki, ki se lahko uporabijo kot surovina za nove odpadke, če so le ti ločeno zbrani. To so predvsem kovinski odpadki, papirni in kartonski odpadki, stekleni odpadki in plastični odpadki (kot so folija, stiropor) in različna plastična embalaža.
 • ELEKTRONSKI ODPADKI se delijo na pet glavnih skupin: velika gospodinjska in druga oprema (pralni stroji, sušilniki pomivalni stroji, električni štedilniki, električne ogrevalne naprave ter različni avtomati), hladilni aparati (velike hladilne naprave, hladilniki, zamrzovalniki, klimatske naprave), TV aparati, monitorji in slikovne cevi, mala elektronska in električna oprema (sesalniki, šivalni stroji, likalniki, avtomati za kavo, sušilniki, budilke, telefoni, vrtalniki, radijski sprejemniki, električne igrače, računalniki ...), oprema za razsvetljavo (fluorescentne sijalke, visoko in nizkotlačne in halogenske sijalke, ...).

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...